Bydlete svůj sen, žijte svoje bydlení.

g plus
Stránka na Google plus
facebook
Facebooková stránka i-staveniště
facebook skupina stavíme dům
Facebooková skupina Stavíme dům

info@i-staveniste.cz

Kořenová čistička Dlouhé u Nového Hrádku

Michal Šperling popsal, jakým způsobem dochází k čištění odpadní vody v kořenových čističkách a zodpověděl pár nejčastějších dotazů.

http://korenova-cisticka.cz

Michal Šperling popsal, jakým způsobem dochází k čištění odpadní vody v kořenových čističkách a zodpověděl pár nejčastějších dotazů.
http://korenova-cisticka.cz 

Princip kořenových čističek


Čištění odpadní vody v kořenové čističce probíhá na principu sedimentace a rozkladu pevných látek ve vícekomorovém septiku a následně pomalým průtokem odpadní vody přes kořenový filtr - vrstvu substrátu - štěrku obaleného samovolně narostlým bakteriálním povlakem.
V kořenové čističce neustále probíhají biologické pochody, které mění znečištění do forem neškodných pro životní prostředí.

Kořenové čističky lze použít pro čištění vodu z domácnosti  i ji připojit jak na oddílnou, tak na jednotnou kanalizační síť obce.

Předčištění

Domovní kořenové čističky
U domácích kořenových čistíren probíhá předčištění ve čtyřkomorovém septiku. Pro prodloužení životnosti doporučujeme septiky speciálně upravené pro potřebu kořenových čistíren.
U obecních kořenovek se technologické zařízení v případě oddílné kanalizace prakticky omezuje jen na mechanický stupeň předčištění, tvořený česly, usazovacími nádržemi – sedimentačními nádržemi, případně usazováky písku a vlastní kořenové filtry. U jednotné kanalizace je třeba navíc přidat oddělovací komory dešťových vod. Tato zařízení, která však musí obsahovat i klasická čistírna, jsou také jediná, která vyžadují pravidelnou údržbu (cca 1 hodinu týdně).

Filtrační kořenové pole (lože)

Vlastní kořenová čistička má podobu mělkého rybníčku, který je vyložený svařenou fólií, či jiným nepropustným materiálem, vyplněný oblázky a štěrkem a osázený vodními rostlinami. Hladina vody se drží pod povrchem štěrku (asi 5 -10 cm), a proto se kořenová čistička nestává hnízdištěm komárů a nezapáchá. Odpadní voda natéká na jednom konci a gravitačním samospádem pomalu prochází celým objemem čističky. Vyčištěná voda zbavená odpadních látek opouští čističku buď do vsakovací drenáže, rybníčku, nebo do místního toku.

Rozměry

Pro přibližné určení rozměrů čističky můžeme počítat (velmi nepřesně, protože to závisí na mnoha faktorech), že 5-10 cm2 mokřadního pole vyčistí 1 litr za den. Tzn. zhruba 5 m2 na osobu.

Vegetace

Rostlinky v čističceMokřadní vegetace plní v kořenové čističce celou řadu funkcí. Především funguje jako zateplovací pokryv v zimním období a její rychlý růst umožňuje intenzivní produkci organické hmoty v podobě odumřelých částí rostlin. Právě mocná vrstva organického substrátu hraje v procesu čištění nezastupitelnou roli. Kořenový systém a oddenky rostlin navíc poskytují podklad pro přisedlé mikroorganismy a přivádějí kyslík do kořenové zóny, která je jinak ve většině profilu anaerobní (tj. bez obsahu rozpuštěného kyslíku). Z hlediska mokřadní vegetace se nejčastěji používá rákos obecný a chrastice rákosovitá, především pro jejich schopnost tolerovat značnou míru znečištění a rychle tvořit mocnou vrstvu organického substrátu. Lze využít i jiné mokřadní rostliny, které mají navíc i dekorativní charakter, např. orobince, nebo různé druhy kosatců.

Údržba

Čerstvě dokončená čističkaAby kořenová čistička či celý systém přirozeného čištění dobře fungovaly, je třeba o ně pravidelně pečovat. U domovních čističek spočívá údržba v každoročním čištění a inspekci septiku, v kosení a sklizni rostlin a v obhlídce stavu kořenového filtru. U starších, nebo špatně udělaných septiků někdy doporučujeme jeho doplnění menším dočišťovacím septikem.
U obecních a firemních čističek údržba spočívá v úklidu nadzemní biomasy (1× ročně), denní údržbě jednoho pracovníka a odvozu kalu (2× ročně).

Investiční náklady na výstavbu kořenové čističky záleží na konkrétních podmínkách. Ty jsou v případě domovních kořenových čističek vyšší než u čističky krabicové. Kořenová čistička však vyžaduje minimální náklady na provoz, není třeba ji opravovat a nespotřebovává energii. Jejím hlavním přínosem je především její jednoduchost, trvantlivost a minimání údržba.
Investici do kořenové čističky lze snížit využitím místních podmínek – jílové podloží, dosupnost filtrační náplně. Závisí na typu zvoleného území, jeho hydrogeologických vlastnostech, použitém materiálu, a proto je každá kořenová čistička originál.

Domovní kořenová čistička

Při realizaci kořenové čističky na klíč vychází její cena u běžného domku cca 150 - 200 tisíc korun.

Cena při budování kořenové čističky svépomocí

Při budování kořenové čističky svépomocí Vás přijde kořenové čistička cca do 120 tisíc Kč. Pro svépomocné budování kořenové čističky můžete využít naše konzultace a instalační set pro kořenovou čističku.
Cena instalačního setu pro kořenovou čističku (4 obyvatelé) je 75 tisíc.
Cena se liší podle potřebných rozměrů fólie.

Obecní či firemní kořenová čistička

Investiční náklady na výstavbu kořenové čističky záleží na konkrétních podmínkách jsou v případě obecních čistíren pro větší firmy nebo hotely srovnatelné se strojními čističkami. Kořenová čistička však nevyžaduje žádné náklady na provoz, není třeba ji opravovat a napotřebovává energii. U rekreačních sídel či hotelů je velkou výhodou, že jí nedělá problém kolísání množství a koncentrace odpadních vod.
U obecních a firemních – hotelových čističek vychází náklady na provoz desetkrát menší než u čističek strojních.

Základní uspořádání kořenové čistírny

Schema základní kořenové čističky

Vícekomorový septik -> Horizontální kořenový filtr -> Regulační šachta -> Zásak kombinovaný s vertikálním filtrem (nebo vyústěním do potoka)

Alternativní uspořádání kořenové čistírny

Schema alternativní kořenové čističky

Vícekomorový septik pro kořenové čistírny -> Horizontální kořenový filtr -> Regulační šachta -> Dočišťovací kaskáda -> Zahradní jezírko -> Zásak kombinovaný s vertikálním filtrem

Schéma

Schéma kořenové čističky

 1. septik a regulační šachta
  - slouží k usazení pevných nečistot před kořenovým filtrem a dále k anaerobnímu rozkladu nečistot. Nyní navrhujeme speciální čtyřkomorové septiky s úpravou pro prodloužení životnosti kořenového filtru (pro 4 - 5 osob, 4,2 m3 samonosné provedení cena 24 990 Kč vč DPH). Regulační šachta na konci kořenového filtru slouží k regulaci výšky vody v kořenovém poli.
 2. povrchová úprava svahů
  - slouží ke zpevnění svahů kořenových filtrů a k přirozenému propojení kořenového pole a zatravněné okolní plochy. Řeší se obkladem kamenem, nebo zatravněním pomocí zatravňovací geotextilie
 3. izolační fólie pro kořenové čistírny
  - dno kořenové čistírny je vystláno speciální izolační fólií pro kořenové čistírny s polyetylenu nebo syntetického kaučuku. Nedoporučujeme využívat jezírkové fólie z hobbymarketů, které mají nízkou životnost. 
 4. rostliny
  - mají doplňkovou čisticí funkci - debírají z vody živiny a dodávají do filtru kyslík. Sázíme především takové, které dělají kořenovou čistírnu krásnou. Od jara do podzimu se můžete kochat jejich květy. Používáme blatouch, vodní kosatec, sibiřský kosatec, kyprej vrbici, orobinec, sítinu, zevar, skřípinu a různé druhy ostřic. Rostliny pro kořenovou čističku Vám také rádi dodáme. 
 5. filtrační štěrkové pole
  - Dochází v něm k hlavním čistícím procesům - především pomocí bakterií na povrchu filtrační náplně. Je navrhováno z praného drceného kameniva frakce 8-16 mm. 
 6. rozdělovací potrubí
  - slouží k rovnoměrnému rozdělování vody po šířce kořenového filtru. Je vybaveno otvory tak, aby při natékání voda vytékala po celé šířce filtru 
 7. rozdělovací štěrkový pás
  - slouží k rovnoměrnému rozdělení přítoku v kořenovém filtru. Je navrhováno z praného drceného kameniva frakce 63-128 mm. 
 8. geotextlilie na pískovém loži
  - Izolační fólie je z obou stran chráněna gotextilií min 300 g na m2.

Výhody

 • Nepotřebují elektrickou energii.
 • Vyžadují minimální údržbu.
 • Umí čistit všechnu vodu z domácnosti (ze záchodu, koupelny, kuchyně atd…).
 • Využívají přirozené procesy čištění odpadní vody.
 • Mají dlouhou životnost (při dobré údržbě desítky let).
 • Nízké provozní náklady – kořenové čistírny mají pětkrát až desetkrát nižžší provozní náklady oproti mechanicko biologickým čističkám.
 • Dobře snáší nestálý přítok vody a nestálou kvalitu vody.
 • Je možné je využít i na jednotné kanalizační síti. Obec tím pádem nemusí stavět novou oddílnou kanalizaci.
 • Jsou krásné (od jara do podzimu na nich kvetou vlhkomilné květiny).
 • Vytváří nové biotopy.
 • Příznivě ovlivňují mikroklima okolí.
 • Vykazují dobrý čistící účinek již od zahájení provozu.
 • Obecní kořenové čistírny mají mnohonásobně nižší provozní náklady než klasické ČOV.

 

Omezení

Kořenová čistička vyžaduje 5 m2 na obyvatele. Další prostor je potřeba na další objekty (cca 2 m2 na obyvatele). Jedná se o objekty mechnického předčištění, regulační šachtu, podzemní zasakovací příkop.

Časté dotazy

Je na kořenové čističce vidět voda a můžou se tam držet komáři?

Voda je na kořenové čističce 10 centimetrů pod povrchem. Povrch tvoří rostliny rostoucí ze štěrku či kačírku. Komáři tedy nemají kde by bydleli.

Funguje kořenovka stejně dobře v létě i v zimě?

Většinu čisticí funkce kořenové čističky zajišťují bakterie na povrchu náplně kořenového filtru. Ty fungují i v zimě.  Proto je účinnost čištění v léě i v zimě téměř vyrovnaná. Velikost kořenových polí dimenzujeme tak, aby kořenovka dosahovala požadovaného čistícího účinku po celý rok.

Musí být součástí kořenové čistička jezírko s volnou hladinou?

Součástí kořenové čističky není jezírkou s volnou hladinou. Za kořenovou čističku a dočišťovací kaskádu je možné jezírko zařadit. rostou v něm pak hodně rostliny a je tam bohatý vodní život. Koupací jezírko doporučujeme napájet spíše dešťovou vodou.

Lze kořenovku vybudovat i v případě, že není v dosahu potok či řeka (vodoteč)?

Ve většině případů se voda z kořenové čističky zasakuje pomocí zasakovacího objektu – lidově trativodu. Je to běžný, legislativou povolený způsob. Nicméně vyčištěnou vodu lze i dále využívat – pro zálivku, do rybníčku, pro splachování. Pokud není zasakování možné, například velmi nepropustné podloží, navhuje se bezodtokový systém, který kombinuje zpětné využití vody v domácnosti, odpar a akumulaci vody v mimovegetační době a případně zálivku.

Jak je kořenovka vnímána úřady?

Vyčištěná voda vytékající z kořenovky má parametry odpovídající příslušným předpisům. Vzhledem k jednoduchosti přirozeně fungujícího systému, jsou tyto parametry po celý rok bez výkyvů. Úřady proto nemají důvod čističku nepovolit, což dosvědčují stovky povolených čistíren po celé ČR. Pokud by Vám příslušný úřad tvrdil, že kořenovku povolit nelze, obraťte se na nás, a my se s úředníkem spojíme a situaci vysvětlíme. Často se ze strany úřadů jedná o obavu z neznámého.

Lze kořenovku vybudovat i v případě, že je v obci kanalizace?

V případě, že máte možnost se ke kanalizaci připojit, je ze zákona nutné to udělat. Pokud ale chcete vodu z kořenovky využít na zálivku, tak její vybudování smysl má, ovšem je nutné, aby byla voda přepadem odváděna do obecní kanalizace.

Lze na stavbu kořenovky využít dotace?

Pro obecní kořenovky získat dotace lze. Rádi předáme kontakt na kolegy, kteří se dotacemi zabývají. Na domovní kořenové čistírny lze získat dotace pouze v národních parcích.

Je kořenovka vhodná pro sezónní a nárazový provoz?

Kořenovka čistí odpadní vodu stejně dobře i v případě přerušovaného využití. Menší zatížení odpadní vodou nevadí. Nevhodnost strojních čistíren pro nárazový provoz potvrzuje i vydávaný Metodický pokyn MŽP k nařízení vlady 416/2010 o vypouštění vod do vod podzemních.

Funguje kořenovka stejně dobře v létě i v zimě?

V létě funguje kořenovka o něco málo lépe  létě než v zimě, díky intenzivním biologickým procesům. V zimě se do odpadní vody ale rozpouští mnohem více kyslíku, který se v této části roku podílí na čistících procesech zásadní měrou. Proto je účinnost čištění v obou sezónách je téměř vyrovnaná. Velikost kořenových polí dimenzujeme tak, aby kořenovka dosahovala požadovaného čistícího účinku po celý rok.

Funguje také při extrémních mrazech?

Při stále probíhajících biologických procesech (i když v zimě ne tak intenzivních) se uvolňuje teplo, které brání úplného promrznutí kořenového pole.

Jakou má kořenovka velikost?

Velikost samotného kořenového pole je 5m2 na obyvatele, dále je třeba počítat prostor cca 1 m na okraje kořenového pole, cca 5 m2 pro septik a cca 3 m2 pro regulační šachtu a zásak.

Jaký terén je pro stavbu kořenovky vhodný?

Pro kořenovku je vhodný rovinaný i svažitý terén, ten umožňuje lepší proudění a provzdušnění vody, což napomáhá přirozenému čistícímu procesu. V případě hodně příkrého svahu se tvar kořenových polí přizpůsobí terénu.
Je nutné před nátokem do kořenovky zbavit odpadní vodu mechanických nečistot (výkaly, toaletní papíry…)?
Před kořenovkou musí být čtyřkomorový septik, ve kterém se pevné látky usazují a rozkládají a takto předčištěná voda se odvádí do kořenového pole. Kal ze septiku se musí cca 1 za rok odstranit (např. na kompost).

Jsou problémy se zápachem?

Pokud je kořenovka postavená správně, nezapáchá. Když se skloníte nad kořenové pole, ucítíte přirozenou vůni rybniční vody (a od jara do podzimu navíc vůni rostlin).

Drží se v ní komáři?

Hladina vody v kořenovém poli je 10 cm pod povrchem šterku, takže komáři nemají šanci se zde uhnízdit.

ÚČINNOST

 

Parametr

Přítok
(mg l-1)
Odtok
(mg l-1)

Účinnost
(%)

n

N

BSK5 150 14,4 85,8 184 65
CHSKCr 333 53 76,1 109 40
Nerozpuštěné látky 165 11,9 84,8 125 44
Celkový N 56 27,6 47,0 37 16
NH4+ -N 27,5 18,0 33,4 77 31
NO3- -N 5,8 2,45 40,9 31 12
Celkový P 6,8 3,3 41,4 68 26

Tabulka 1. 
Účinnost kořenových čistíren v ČR. n = počet ročních průměrů, N = počet KČOV. Průměrná účinnost vypočítána na základě účinnosti jednotlivých čistíren.


Zdroj: Kořenové čistírny odpadních vod, Jan Vymazal, 2004

[Redakčně neupraveno]